Informácie pre koncových užívateľov

1. Identifikačné údaje podniku
Obchodné meno: Ján Baláž – AIR-NET ELEKTRONIK
Sídlo: Janka Kráľa 470/8, 985 54 Lovinobaňa
IČO: 43868738, DIČ: 1045825330, IČ DPH: SK 1045825330
Zapísaný na Okresnom úrade Lučenec pod č. živnostenského registra: 640-12768
2. Rozsah ponúkaných služieb
AIR-NET ELEKTRONIK poskytuje verejné elektronické komunikačné služby sprostredkovania prístupu do siete Internet.
3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v Zmluve o pripojení ako aj vo všeobecných podmienkach .
4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, sú uvedené v cenníkoch.
5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.
6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú sekcii Kontakty.
7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
8. Zmeny podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich
používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
9. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Podnik má dostatočnú kapacitu siete, a preto nemusí uplatňovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky z dôvodu predchádzania naplnenia alebo presiahnutia kapacity sieťového pripojenia.
10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím
AIR–NET ELEKTRONIK aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené špeciálne pre zdravotne postihnutých účastníkov. K všetkým skupinám zákazníkov pristupuje rovnako, bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.
11. Kvalita služby
Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb sú uvedené vo všeobecných podmienkach, zmluve o pripojení a v príslušnej časti cenníka pre poskytovanie danej služby. Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú uvedené v rámci informácií
podľa bodu 10.
12. Práva súvisiace s univerzálnou službou
Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho. AIR–NET ELEKTRONIK nie je poskytovateľom univerzálnej služby.
13. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet podľa prílohy č.2 Všeobecného
povolenia č 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v príslušnej časti cenníka. Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje.
14. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje AIR–NET ELEKTRONIK politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.
15. Informácie bez poplatku
Pre informácie ohľadom faktúr, nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov.